17 sierpnia, 2016

Regulamin

Regulamin, który ułatwia naszą współpracę – zapoznaj się!

Regulamin obowiązujący od 01.11.2016r.

§1 Wstęp

 1. Treningi personalne prowadzone są przez certyfikowanego trenera będącego właścicielem serwisu FoxFit.pl.
 2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:
  • braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach,
  • ustaleniu wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań odnośnie sposobu żywienia zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
  • posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go.

§2 Płatności

 1. Opłatę za treningi klient (uczestnik) zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Opłaty można uiszczać zarówno w formie wpłat gotówkowych, jak i przelewem na wskazane konto.
 2. Opłatę za ułożenie indywidualnego planu żywieniowego należy uiszczać z góry. Trener zobowiązuje się do wykonania zlecenia w ciągu 30 dni w zależności od ilości zleceń.

§3 Trening

 1. Każdy trening personalny trwa 60 minut.
 2. Trenujący powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 15-20min wcześniej celem przygotowania się do treningu.
 3. Trenujący powinien stawić się na trening w stroju sportowym, tj.: sportowe obuwie, sportowe spodnie (dresy lub krótkie spodnie sportowe), sportowa koszulka.
 4. Trenujący jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 5. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej po każdym wykonanym treningu personalnym.
 6. Trenujący powinien oznajmić Trenerowi każde problemy fizyczne, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości które pojawiają się w trakcie trwania treningu.
 7. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.
 8. Jeżeli treningi odbywają się w klubie fitness, trenujący wykupują wejście do klubu we własnym zakresie. Jeżeli trenujący ma zamiar wykupić wejście w zaprzyjaźnionym klubie fitness – po uprzednim powiadomieniu trenera otrzyma zniżkę na karnet.
 9. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z jednodniowym wyprzedzeniem (wyłącznie telefonicznie).
 10. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening. Niewykorzystane treningi z pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże uczestnik ma prawo do przesunięcia 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
 11. Trening odwołany przez  uczestnika z jednodniowym wyprzedzeniem będzie przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.
 12. Jeżeli trenujący odwołuje trening w dniu jego przeprowadzenia wówczas uważany jest on za przeprowadzony i nie może być przesunięty na inny termin.
 13. Jeżeli  trener odwołuje trening, wówczas zobowiązuje się do przeprowadzenia treningu w innym terminie, dogodnym dla obu stron. Realizacja przełożonych treningów może wykraczać poza okres ich ważności.
 14. W przypadku spóźnienia uczestnika, czas treningu  będzie krótszy o wartość tego spóźnienia.
 15. W przypadku spóźnienia trenera powyżej 30 minut klient otrzymuje 1 trening gratis.
 16. Pakiet 3 treningów jest ważny dwa tygodnie od daty pierwszego treningu, pakiet 6 treningów jest ważny jeden miesiąc od daty pierwszego treningu, pakiet 12 treningów jest ważny trzy miesiące od daty pierwszego treningu, pakiet 24 treningów jest ważny cztery miesiące od pierwszego treningu.
 17. Zwrot za niewykorzystany trening lub „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona indywidualnie. W takiej sytuacji klient kontaktuje się bezpośrednio z trenerem prowadzącym.
 18. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z ww. powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 19. Trenujący ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.
 20. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.
 21. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.
 22. Indywidualne plany dietetyczne oraz indywidualne plany treningowe mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych efektów, za co wykonawca zlecenia z serwisu www.FoxFit.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 24. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 25. Regulamin dostępny jest na stronie: https://www.foxfit.pl/regulamin/
 26. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Trenującym.
 27. Trenujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację zdjęć przez portal www.FoxFit.pl
 28. Wszystkie dane i treści są własnością FoxFit.pl. Zabrania się ich kopiowania i udostępniania bez podania adresu serwisu i pisemnej zgody.

§4 Rezygnacja z usługi

 1. Klient, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe w ciągu 10 dni od dnia rezygnacji z usługi.
 2. Gwarancja satysfakcji. Klient, który nie jest zadowolony ze świadczonych usług może ubiegać się o zwrot pełnej wpłaconej kwoty. FoxFit zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę każdemu klientowi, który zgłosi swoje niezadowolenie. Warunkiem jest zakomunikowanie niezadowolenia maksymalnie do 30 dni od daty wykonania usługi.

 §5 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych jest właściciel Foxfit.pl.
 2. W czasie korzystania z serwisu www.FoxFit.pl oraz innych stron projektów należących do FoxFit, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, dane biologiczne, jak waga, wzrost, wiek, stan zdrowia itp., adres e-mail, numer telefonu.
 3. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone w zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 4. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim i innym firmom w celach marketingowych.
 6. Każdy kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez FoxFit ma prawo do:
 • dostępu do danych osobowych,
 • aktualizacji danych osobowych
 • usunięcia danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • przenoszenia danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy napisać e-mail na adres: kacper@foxfit.pl

§6 Prawa autorskie

 1. Materiały, artykuły i wszelkie treści znajdujące się na stronie www.FoxFit.pl oraz na innych stronach projektów należących do FoxFit są prawnie zastrzeżone i mogą być powielane, reprodukowane i używane wyłącznie za pisemną zgodą.

§7 Pliki Cookies

 1. Podczas korzystania z serwisu www.FoxFit.pl oraz innych stron projektów należących do FoxFit, mogą zostać umieszczone na komputerze Użytkownika ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe służące do identyfikowania Użytkownika przy ponownych odwiedzinach. Nie naruszają one w żaden sposób prywatności, gdyż nie gromadzą żadnych danych o Użytkownikach.
 2. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania o tym, kiedy przesyłane są pliki Cookies lub w ogóle do uniemożliwienia przesyłania plików Cookies.
 3. Wyłączenie plików Cookies w przeglądarce nie uniemożliwi korzystania z Serwisu, ale może spowodować utrudnienia w jego funkcjonowaniu.